Nawigacja:  IKONY > Ikony do obsługi baz danych >

Podgląd Raportu

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

kartkaLupa1 (wybierane z MENU wyświetlanym po kliknięciu PKM na dowolnym rekordzie w tabeli)

 

PodgladWydruku

 

Opcja ta daje możliwości ingerencji w wygląd przygotowanego raportu. Na podstawie dokonanych przez nas zmian, program automatycznie generuje aktualny wydruk.

 

Na ekranie, strona (lub strony) z wygenerowanego raportu, otoczona jest paskami stanu. Górny przedstawia położenie wszystkich marginesów. Prawy zawiera suwak obrazujący, w którym miejscu raportu znajduje się bieżąca strona. Dolny natomiast informuje o ilości stron wydruku oraz rozmiarach papieru. Paski stanu możemy chować, zaznaczając odpowiednie pozycje w menu w opcji - Widok.

 

Wygenerowany przez program raport możemy poddać obróbce kosmetycznej. Opcja PODGLĄD RAPORTU posiada swoje własne menu, składające się z 5 opcji. Są to:

 

FILE - PLIK

 

       

PodgladWydrukuPlik

Zaawansowane projektowanie raportu bieżącego lub wybranego, z możliwością zapisania zmian.

Ustawienia wydruku.

 

 


srubka lub Ctrl + D  - DESIGNE REPORT - projektowanie raportu

 

Okno składa się z siedmiu zakładek:

PodgladWydrukuProjekt

 

Obsługa projektanta raportu jest niezwykle prosta. Wybór kolejnych ustawień polega jedynie na klikaniu myszką. Każda zakładka dzieli się na dwa bloki. W lewym dokonujemy zmian, a w prawym na bieżąco możemy śledzić wyniki naszych poczynań. Nie ma, więc możliwości, że pogubimy się w naszych wyborach. Zawsze możemy powrócić do poprzedniego ustawienia klikając myszką to samo miejsce. Gorąco zachęcam do eksperymentów w projektowaniu raportów, ponieważ dzięki temu, bogactwo wydruków zostanie poszerzone.

 

VIEW - wygląd

W pierwszej zakładce, zaznaczamy (kliknięciem lub klawiszem SPACE), które informacje mają być widoczne na wydruku. Z prawej strony okna natychmiast wyświetlany jest przykład nowej konfiguracji. Możemy wstawiać stopki, nagłówki, banery, tylko na pierwszej stronie lub na wszystkich. Dodatkowe wersy informacyjne, itd...

 

BANERpamietaj Znak fajka2 oznacza uaktywnienie.

 

BEHAVIORS - funkcjonowanie,

Zakładka druga służy do definiowania zachowania się wydruku, podczas selekcji danych, w podziale na poszczególne (wybrane) rekordy lub grupy.

 

FORMATTING - formatowanie

Formatowanie wydruku - wygląd tabeli standardowy lub z efektami estetycznymi, które powodują, że wydruk przypomina tabele z ekranu. Ustalanie sposobu stronicowania dokumentu, z uwzględnieniem rozbicia na grupy. Znajdziemy tu ustawienia dla wyświetlania (lub nie) na każdej stronie banerów lub/i nagłówków lub/i stopek. Ponad to możemy uzyskać raport w formacie trójwymiarowym, z efektem 3D łagodnym lub mocnym. Jeśli w raporcie znajduje się również grafika, możemy ustawić także i dla niej parametry. Dodatkowo w zakładce tej znajdują się również sposoby wyświetlania grup informacyjnych oraz generowania tylko zaznaczonych pozycji z bieżącej bazy danych.

 

STYLES - styl

 

Definiowanie kolorystyki oraz czcionek raportu. Możemy pokolorować wszystko, co znajduje się na wydruku, od linii siatki poczynając poprzez kolory tła w poszczególnych grupach informacji, aż do kolorów czcionek tych grup. Przy wybierania ustawień program korzysta ze standardowych okien programu Windows. Zakładka ta zawiera także okno do ustalenia fontów poszczególnych części raportu, takich jak np.: nagłówki, stopki, pozycje wydruku, banery, itd...

 

PREVIEW - podgląd

 

Ustawianie widoku dodatkowych informacji z bazy.

 

CARDS - karty

Przedstawianie rekordów w formacie kart. Wszystkie ustawienia na tej zakładce dotyczą tego nietypowego sposobu raportowania: rozmiar kart, odległość pomiędzy nimi, ramki, cienie.

 

 

Miłej zabawy.


 

kartotekaZ        LOAD lub Ctrl + O

Otwieranie utworzonych przez użytkownika projektów.


 

Dyskietka        SAVE lub Ctrl + S

Zapisywanie utworzonych przez użytkownika projektów. Przy zapisie należy pamiętać o prefixie. Można utworzyć kilka raportów do każdego okna z otwartą tabelą danych, które reprezentuje bazę danych naszego systemu, lub jest wynikiem pewnych obliczeń. Program "pamięta", z którego okna projekt został utworzony i zawsze będzie go proponował jako domyślny, pod warunkiem, że podczas zapisywania posłużymy się odpowiednim "Prefixem".

 

drukarka2        PRINT lub Ctrl + P

 

Drukowanie raportu , po wcześniejszej akceptacji ustawień zaproponowanych przez standardowe okno systemu operacyjnego.


 

ksiazka        Ustawienia wydruku

 

Na początek należy zorientować kartkę, czyli ustalić, czy wydruk raportu powinien być poziomo czy pionowo na stronie. Aby to zrobić należy kliknąć znak AltF4.

Klikając bezpośrednio ikonę ksiazka, uruchomimy okno z zaawansowanymi ustawieniami wydruku. Tam znajdziemy 4 zakładki z pogrupowanymi tematycznie ustawieniami.

UstawieniaWydruku

PAGE - Strona

Wybieramy Typ (Type) kartki. Po każdej zmianie wyświetlane są nowe, właściwe dla danej pozycji rozmiary (Dimension). Również widok kartki z prawej strony okna (Orientation) zmienia wygląd. W tym bloku możemy zorientować kartkę pionowo lub poziomo. Poniżej (Print Order) ustalamy porządek drukowania stron: wszystkie strony po kolei lub co drugą.

W oknie znajdują się jeszcze dwa ustawienia. Źródło podawania papieru (Paper source) oraz cieniowanie wydruku (Shading).

 

MARGINS

Kolejna zakładka zawiera pola pozwalające na ustawienia marginesów: górnego, dolnego, lewego, prawego, nagłówka i stopki.

 

HEADER \ FOOTER

W następnej zakładce definiujemy co ma znaleźć się w nagłówkach i stopkach i jak ma wyglądać.

Zarówno dla Nagłówka (Header) jak i dla Stopki (Footer) przygotowane są trzy bloki. Ich ułożenie w zakładce odpowiada ułożeniu na stronie. Oznacza to, że treść "To jest nagłówek RAPORTU" znajdzie się lewym górnym rogu strony. Możemy korzystać z odnośników systemowych, które podczas drukowania raportu generować będą odpowiednie informacje z programu. Znajdują się w prawej dolnej części okna - Predefined Function. Nim wybierzemy jedną z dostępnych funkcji, należy ustawić kursor w odpowiednim polu nagłówka lub stopki.

UstawieniaWydrukuNaglowki

 

Program pobiera dane z systemu operacyjnego oraz z programu i może generować na wydrukach następujące informacje:

UstawieniaWydrukuFunkSystem


 

Jeśli w linii znajduje się kilka parametrów, zostaną rozdzielone kolejno do trzech bloków nagłówka lub stopki.

 

W lewym dolnym rogu znajdują się ikony, które pozwalają ustawiać stopkę, na trzy różne sposoby, (które zobrazowane zostały strzałkami). Poniżej włączamy lub wyłączamy tryb druku z lustrzanymi marginesami na sąsiadujących ze sobą stronach.

 

SCALING

Regulowani skali oraz dopasowanie stron.

 


 

 

VIEW - WIDOK

 

 

PodgladWydrukuWidok

Ustawienia wyglądu "wydruku" na ekranie: właściwości ogólnych dla opcji, takich jak: marginesy; ustawienie widzialność marginesów i pasków narzędziowych; sposoby powiększania strony, a także wyświetlanie nagłówków oraz stopek na stronach raportu.

 

 

 

 

INSERT - wstaw

 

Dodawanie automatycznych tekstów, wykorzystywanych w całym raporcie. (Zobacz wyżej w punkcie Nagłówki i stopki (header/footer). W tym miejscu mamy możliwość zdefiniowania nowych warunków lub zmiany już istniejących.

Edycję Auto Tekstu uzyskamy także po kliknięciu ikony RekaKlawiat (ikona ta może być nie widoczna po uruchomieniu opcji). Aby wyświetlić ją w menu ikon należy wybrać z menu głównego View -> Toolbars -> Auto Text.

 

 

FORMAT - formatowanie

 

PodgladWydrukuFormat

 


kalkulator         Tytuł raportu

Okno składa się z dwóch zakładek. W pierwszej podajemy treść, która ma stanowić tytuł raportu.

 

Ustawianie parametrów tytułu raportu na zakładce drugiej (zdjęcie niżej).

PodgWydFormTytul

 


 

kartkaReka                Page Numbering ... Numeracja stron

 

PodgladWydrukuNumeracja

Ustalanie sposobu numeracji stron. Mamy do wyboru kilka sposobów. Wybieramy odpowiedni dla siebie. Jeśli chcemy powrócić do pierwotnych ustawień, klikamy przycisk Domyslne (Domyślne ustawienia).

Możemy rozpocząć numerację od dowolnego numeru lub litery, w zależności od bieżącego ustawienia.

 

 


 

kalendarzReka                 Data and Time    Data i Czas

UstawieniaWydrukuData

Wybieranie sposobu przedstawiania daty i czasu w raporcie.

 


 

kartki3                 Fit to Page    Dopasuj do Strony

Zagęszczanie wydruku Raportu poprzez automatyczne zmniejszenie czcionki oraz skrócenie szerokości kolumn oraz wysokości wersów, w taki sposób, że:

jeden rekord mieści się w jednej linii na jednej stronie raportu,
wszystkie kolumny znajdują się na jednej stronie.

 

Ponowne wybranie opcji spowoduje domyślne ustawienia wielkości czcionki, szerokości kolumn oraz wysokości wersów.

 


 

               Show empty pages

Wyświetlenie na ekranie pustych stron raportu.

 


 

kartkaFarba         Background  Tło

 

Zmiana tła raportu. Poprzez domyślne okna Windows® możemy zmienić kolor oraz zastosować różne wzory efektów wypełnień.

 

 

GO  Idź Do

 

Nawigacja raportu pozwala na przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi stronami.

 

PasekNarzedziowy1

 

 

TOOLS - NARZĘDZIA

 

 

Dostosowanie opcji wyświetlani do indywidualnych upodobań użytkownika.