Nawigacja:  Wstęp >

Pożyteczne informacje

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona
       Wszystkie pola, w których należy wprowadzić daty, są wyposażone w podpowiedź.

Można ją wywołać, klikając trójkącik AltF4znajdujący się za polem. Po wybraniu daty możemy dowolnie ją modyfikować. Poruszamy się strzałkami:

Góra lub dół

zmienia kolejne dni, miesiące, lata.

W prawo lub w lewo

kursor porusza się pomiędzy dniem, miesiącem, rokiem.

Ręcznie datę wprowadzamy w formacie: DD-MM-RRRR (D-oznacza dzień, M-miesiąc, R-rok). Np.: 01-01-1999, a nie 1-1-99.

Możemy korzystać z podręcznego kalendarza:

kalendarz

BANERdobraRada

 

Kliknij przycisk na nazwie miesiąca. Trzymając klawisz myszki przesuwaj się w górę lub w dół, a kolejne miesiące i lata będą się odpowiednio zmieniać.

 

 

       W polu, które oznacza typ rekordu, zawsze znajduje się AltF4.

Aby wyświetlić listę możliwości do wyboru klikamy AltF4

lub naciskamy klawisz F4 lub Alt+â.

Jeśli nie widać AltF4, oznacza to, ze pole nie jest aktywne. Aby je uaktywnić klikamy w nie lub naciskamy klawisz F2.

Na przykład po kliknięciu, otworzy się tabelka z propozycjami grupowania bazy w kolejności wg: kodów lub alfabetycznie.

 

       Znak F12za polem oznacza, że możemy skorzystać z podpowiedzi.

 

Wystarczy nacisnąć klawisz F12 lub F4  lub kliknąć LPM na znaku.

 

       Obsługując program przy pomocy myszki, ustawiamy kursor i klikamy na odpowiedniej ikonie, zakładce lub pozycji.

Możemy również poruszać się po ekranie naciskając lewy ALT i podporządkowany danej opcji klawisz (podkreślona litera lub cyfra).

 

 

OKNA

Lewy ALT + K ustawia okna w formacie kaskadowym.

Lewy ALT + P ustawia okna poziomo.

......

Lewy ALT +3 przywraca na ekran opcję wykaz pracowników.

Otwieranie opcji przy użyciu skrótu klawiaturowego z zastosowaniem lewego klawisza ALT i podkreślonej literki jest możliwe w momencie, gdy na ekranie widzimy nazwę danej opcji, tak jak w menu obok. Skróty klawiaturowe wykorzystujące klawisz CTRL otwierają podporządkowane im opcje z dowolnego miejsca w programie. Lista występujących w programie skrótów tego rodzaju, przedstawiona została wcześniej.

 

 

       W polu, które działa na zasadzie zaznaczania/odznaczania, jeżeli nie używamy myszki należy posługiwać się klawiszem SPACE.

Znakfajka lub fajka1oznacza uaktywnienie.

 

       Po ustawieniu kursora myszki na jednej z ikon (najlepiej wjechać na nią z dołu), poniżej pojawi się dymek skrótowo objaśniający jej znaczenie.

dymek

 

       Niektóre funkcje programu można uruchamiać przy pomocy: skrótów klawiaturowych, ikon (z wykorzystaniem myszki), klawiszy funkcyjnych (F1 do F12) przypisanych do poszczególnych funkcji lub za pomocą klawiszy, których użycie we wszystkich programach komputerowych oznacza to samo:

INSERT, DELETE, HOME, END, PAGE DOWN, PAGE UP, ESC oraz klawiszy sterujących.

 

Znaczenie Klawiszy:

INSERT

Nowy (pozycja, rekord).

DELETE

Kasowanie (zamiar skasowania należy potwierdzić).

Jeśli istnieje ryzyko skasowania przez przypadek jakiejś grupy dokumentów, wtedy klawisz DELETE jest zablokowany.

CTRL + DELETE

Kasowanie (zamiar skasowania należy potwierdzić).

Kasowanie z użyciem 2 klawiszy wykorzystywane jest w miejscach, w których istnieje ryzyko utraty zbyt dużej ilości danych. Aby kasowanie nie było przypadkowe.

TAB

Poruszanie się po polach w oknie edycyjnym do przodu.

SHIFT + TAB

Poruszanie się po polach w oknie edycyjnym do tyłu.

HOME

Początek linii.

END

Koniec linii.

CTRL + HOME

Pierwszy rekord.

CTRL + END

Ostatni rekord.

PAGE DOWN

Przesunięcie kursora o ekran w dół (w stronę ostatniej pozycji).

PAGE UP

Przesunięcie kursora o ekran w górę (w stronę pierwszej pozycji).

ESC

Wyjście z opcji.

 

       Każde pole w bazie danych ma określony typ.

W opcjach, w których wybiera się spośród takich pól, takich jak np.: Export danych do EXCEL-a, SQL, przed nazwą znajduje się ikonka wskazująca na typ. Możemy napotkać na następujące rodzaje:

TYPYpol

 

       W niektórych oknach włączona jest opcja automatycznego wyszukiwania.

Ustawiamy kursor na dowolnym rekordzie w kolumnie, według której chcemy przeprowadzić wyszukiwanie. Wielkość liter nie ma znaczenia.

BANERprzyklad

kolumna - "Nazwa skrócona" - Szukamy firmy Bella.

Pierwszy krok to naciśnięcie litery - b. Program ustawia się na pierwszej (alfabetycznie) pozycji z literą B. Nie jest to jednak ta firma, tylko na przykład - "Baca". Podajemy więc kolejną literkę - e. Również i tym razem program odnalazł pierwszy (alfabetycznie) rekord, którego nazwa skrócona zaczyna się od znaków - BE. W dalszym ciągu nie jest to ta firma, której szukamy, lecz powiedzmy - Beata. Nasz kolejny krok to naciśnięcie następnej litery z wyszukiwanego słowa. Tym razem jest to - l. W naszym przykładzie poprzestaniemy na tym stwierdzając, że jest to już rekord firmy Bella. Funkcja automatycznego wyszukiwania pozwala na dalsze podawanie liter. Jeśli przeprowadzamy poszukiwania w kolumnie numerycznej (na przykład: kolumna NIP), wtedy podajemy kolejno cyfry lub znaki w kolumnie tekstowej. Kolejne podawane przez nas znaki są podświetlane przez program. Jeśli chcemy wyszukać inny rekord, wtedy należy zmienić położenie kursora, a pamięć wyszukiwarki zostanie wyczyszczona.

 

Zaznaczanie wszystkich rekordów poprzez wykorzystanie skrótu klawiaturowego CTRL + A (musi być otwarta tabela).

Automatyczne zaznaczenie wszystkich pól. Kliknięcie myszką w dowolnym rekordzie tabeli spowoduje odznaczenie wyłączenie zaznaczenia.

BANERrada

Obsługa niektórych opcji będzie sprawniejsza, jeśli mając na przykład do zaznaczenie większość pól, zaznaczymy wszystkie, by później odznaczyć tylko te niepożądane (kliknięciem lub klawiszem SPACE).