Nawigacja:  Wstęp >

Wygląd i Obsługa okien

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

 

W oknach edycyjnych, czyli w tych, w których wprowadzamy informacje, poruszamy się klawiszem TAB, by przejść do następnego pola lub SHIFT+TAB by cofnąć się do poprzedniego. Do następnego pola najwygodniej przechodzimy naciskając klawisz ENTER.

 

NaliczeniaCzynszuNaglowek


 

Najprostsze okna w programie służą do obsługi mało skomplikowanych słowników. Na przykład Listy Banków, Urzędów Skarbowych, Stanowisk Pracy (w programie KP) itd. Przykłady okien tego typu:

slownik

INSERT - dopisywanie nowej pozycji

CTRL + DELETE - kasowanie pozycji

PasekNarzedziowy


Wiele z opcji programu obsługujemy w bardzo podobny sposób. Wygląd okien oraz sterowniki są prawie takie same w większości z nich. Standardowa makieta do wprowadzania danych tworzona jest na tych samych lub podobnych zasadach, z wykorzystaniem identycznych skrótów klawiaturowych lub ikon. Są to przede wszystkim okna z danymi, które w większości składają się z dwóch bloków. Pierwszy z nich (lewy) zawiera listę już wprowadzonych rekordów, natomiast drugi (prawy), umożliwia edycję danych, tj. ich wprowadzanie, korektę, przeglądanie pól aktywnego (podświetlonego) rekordu.

Kolejność występowania kolumn w lewym bloku użytkownik może ustalić według własnych preferencji. Zmiana miejsca odbywa się w prosty sposób. Chwytamy myszką nagłówek kolumny i przeciągamy ją w wybrane miejsce.

GridZrekordem

Pasek narzędziowy

- ikony do obsługi opcji. Przy opisie poszczególnych funkcji programu, znajdziemy także charakterystykę ikon.

Lista rekordów danej bazy

- wykaz wszystkich pozycji wprowadzonych w danej bazie. Tabela, w której przedstawiane są informacje może składać się z dwóch grup, oddzielonych od siebie separatorami (grubymi pionowymi kreskami). Kolumny z lewej strony podziału (oznaczone w przykładzie jako 1 kod, nazwisko) ustawiono w tabeli "na stałe". Oznacza to, że przesuwając bazę w prawo lub w lewo nie możemy zmienić ich położenia. Natomiast grupa nr 2 przewija pozostałe pola całej bazy. Zakotwiczenie niektórych kolumn zostało wprowadzone umyślnie, aby operator miał lepszą kontrolę nad przeglądanymi danymi.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że program jest elastyczny i dlatego pozwala użytkownikowi zakotwiczyć dodatkowe kolumny i/lub uwolnić te zamrożone wcześniej. Tym sposobem, każdy operator może wybrać optymalne dla siebie ustawienie.

Nie zawsze zakotwiczone są dwie kolumny. Są opcje gdzie nieruchoma jest tylko jedna.

Lista pól jednego rekordu

- wykaz wszystkich pól bieżącego rekordu. W opcjach słownikowych część wyświetlanych w tym miejscu informacji możemy poddać korekcie (np.: błędy w nazwach kontrahentów, asortymentów itd.). Pamiętajmy jednak, że niektóre pola zostały umyślnie zablokowane przed zmianą, z uwagi na zabezpieczenie programu przed niepożądaną ingerencją, która miałaby negatywny wpływ na prawidłowe wyliczenia systemu.

Przykład: pole - stany -  kartotek magazynowych. (program GM)

Nie wolno zmieniać stanu magazynowego bez zarejestrowania odpowiednich dokumentów, potwierdzających istnienie danego przychodu lub rozchodu, ponieważ sumy takich operacji nie zgadzałyby się ze stanami na odpowiednich kartotekach. Pole to jest obliczane przez program na podstawie wprowadzonych w odpowiednich miejscach informacji.

Reasumując, program czuwa by sam użytkownik nie zafundował sobie problemów.

Ustawienia bazy

klocki do segregowania przedstawionych w głównym bloku rekordów. Grupowanie zwykle możemy zyskiwać w kilku wariantach, różnych w zależności od tematu opcji.

 


Kolejnym oknem, które spotkamy w programie to okno bazy danych. Jest to okno, które umożliwia operatorowi zabawę kolumnami.

 

GridPelnyWszyPola

Możemy dokonać wielu zmian w tym oknie, posługując się jedynie myszką.

1.Zmiana szerokości kolumny - "Chwytamy" myszką prawą krawędź ramki nazwy kolumny (kursor zmienia się ze strzałki na dwie pionowe kreseczki) i przesuwamy w prawo lub w lewo. Pod kursorem pojawia się pionowa kreska przebiegająca przez całą tabelę i wraz z naszymi ruchami, automatycznie zmieniana jest szerokość tej kolumny.
2.Zmiana szerokości grupy kolumn - Gdy "chwycimy" pionową linię znajdującą się pomiędzy dwoma grupami kolumn, wówczas przesuwanie kursora w prawo lub w lewo powoduje zmianę rozmiaru wszystkich nagłówków (kolumn) w grupie z lewej strony linii. Gdy któraś z kolumn robi się węższa niż jej nazwa, częściowo zastępowana jest kropkami. Zawsze układamy taki rozmiar, aby widoczne były całe ZAPISY w poszczególnych rekordach danej kolumny. Oszczędzamy tym samym miejsce, którego przy tak wielu informacjach nigdy nie jest za wiele.
3.Zmiana miejsca występowania kolumny - " Chwytamy" nagłówek kolumny, przesuwamy go w wybrane miejsce i dopiero teraz zwalniamy klawisz myszki.

lightbulb

Jeśli chcemy skorzystać z wszystkich możliwości, myszka jest podstawą w obsłudze tego rodzaju okna. Dodatkowo mamy jeszcze kolekcję Ikon do obsługi baz danych. Dostęp do Menu, a Prawy Klawisz Myszki. Przy ich zastosowaniu możemy nie tylko ukryć część kolumn, ale także wysłać dane do innych programów lub dokonać dodatkowych obliczeń. Szczegóły w rozdziale o Ikonach.

Menu otrzymane po kliknięciu prawego przycisku myszki, gdy kursor znajduje się na jednym z rekordów tabelič

Menu otrzymane po kliknięciu prawego przycisku myszki, gdy kursor znajduje się w nagłówku tabeli. ę

MenuBazaDanych1

MenuBazaDanych


Następne standardowe okno programu to baza przedstawiona w prostej tabeli:

GridWartosciSumy

 

Do obsługi okna służą wszystkie ikony z Menu Głównego Ikon, ale kolejność występowania rekordów na ekranie nie wymaga ich zastosowania.

BANERdobraRada

 

1.        Możemy zmieniać kolejność kolumn. Aby przenieść kolumnę Skrót na pierwsze miejsce, przed kolumnę GR, musimy kliknąć nazwę kolumny, a następnie nie puszczając klawisza myszki, przesunąć ją w wybrane miejsce i zwolnić myszkę. Kiedy nazwa kolumny jest przesuwana, zielone strzałki wskazują miejsce jej wstawienia. Zwolnienie klawisza spowoduje przeniesienie wartości wszystkich komórek z danej kolumny w nowe miejsce.

2.        Możemy także zmienić kolejność ułożenia rekordów na ekranie według dowolnej kolumny. Zmiana taka jest wyjątkowo prosta, ponieważ polega jedynie na kliknięciu nazwy wybranej kolumny. Pierwsze kliknięcie spowoduje ułożenie rekordów w kolejności alfabetycznej od A do Z, kolejne kliknięcie zmieni je na kolejność od Z do A. W polach numerycznych kolejne klikanie zmienia ułożenie według wartości narastająco lub malejąco.

3.        Wyszukiwanie rekordu odbywa się bez wyświetlania dodatkowego okna. Jeśli chcemy odnaleźć rekord według SKRÓTU NAZWY należy:

Kliknąć dowolne pole, znajdujące się w kolumnie SKRÓT, aby uaktywnić całą kolumnę.

Nacisnąć klawisz z pierwszą literką poszukiwanego rekordu.

Program odnajdzie pierwszą pozycje z ta literką, jeśli nie będzie to interesujący nas rekord, wpisujemy drugą literę, itd... do uzyskania pożądanego rezultatu.

 

Aby program odnajdywał kolejne rekordy z tą samą nazwą należy naciskać klawisze CTRL oraz ENTER aż do uzyskania odpowiedniego rekordu.


Innym rodzajem okna, na które można napotkać w pracy z naszymi programami jest:

 

GridDrzewo

 

Ten typ okna posiada informacje pogrupowane i wyświetlane w układzie drzewka. Użytkownik decyduje, którą gałąź otworzyć. Aby to zrobić należy kliknąć znak plus znajdujący się w pierwszej kolumnie, przed pozycją. Kliknięcie znaczka minus (niewidoczny na zdjęciu) spowoduje zwinięcie szczegółów.

Możemy rozwinąć pełną strukturę klikając drzewoRozwin lub ją zwinąć, używającdrzewoZwin .

Pozostałe ikony dostępne w tej opcji, zostały opisane w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych.


Proszę zwrócić uwagę na okno niżej. W nagłówku kolumny Symbol znajduje się trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół. Oznacza to, że cała tabela została posegregowana właśnie według tej kolumny, w dodatku malejąco, o czym informuje nas położenie trójkąta. Po ponownym kliknięciu nagłówka cały wykaz ułoży się w odwrotnym kierunku czyli rosnąco, od największego numeru do najmniejszego (trójkąt odwróci się wierzchołkiem w górę). Klikając myszką jakikolwiek inny nagłówek kolumny zmienimy kolejność występowania rekordów w tabeli. Tabelę według aktualnego ustawienia możemy wydrukować korzystając z ikony drukarka .

 

GridPasekNarzedziowy

 

Przy obsłudze możemy wykorzystać wiele opcji dostępnych po kliknięciu prawego przycisku myszki. Kolumny sortujemy rosnąco lub malejąco, klikając w nagłówek.

 

EkranMenuIkonBD

BANERuwaga

Przedstawione wyżej 3 przykłady Menu do obsługi Baz Danych są zależne od "miejsca kliknięcia" prawym przyciskiem myszki.

       


GridZaznaczKolumny

Jeśli w nagłówku kolumny znajduje się znak 1paski możemy skorzystać z opcji szybkiego wyboru widocznych kolumn. Znak fajka1 oznacza włączenie. Opcja działa na zasadzie przełączania, kolejne kliknięcie włączają i wyłączają (na zmianę) widoczność kolumny.


               

               PasekNarzedziowy

 

Filtrowanie danych w tym oknie polega na dodawaniu kolejnych warunków, ustalanych na podstawie bieżących kolumn.

W tabelach tego typu, w nagłówkach kolumn oprócz nazwy znajduje się także znak AltF4. Kliknięcie go myszką (lub naciśnięcie Alt+F4 gdy pole jest aktywne) spowoduje wyświetlenie listy możliwych warunków. Po wybraniu jednej z pozycji program przefiltruje tabelę i wyświetli tylko te rekordy, które będą spełniać kryterium. Aby przywrócić pierwotny wygląd tabeli ponownie klikamy znak AltF4, a następnie (Wszystkie).


 

W oknach tego typu dostępny jest filtr, po kliknięciu znaczka z paska narzędziowego tabeli (zobacz zdjęcie niżej).

Filtr

Kolejne warunki tworzymy klikając naciśnij przycisk w celu dodania nowego warunku lub klikając 3kropki i wybierając z menu Dodaj warunek lub Dodaj Grupę warunków. Każdy warunek składa się z kilku segmentów:

oOperatora - tak zwanego słowa klucza określającego zależność pomiędzy warunkami.
oNazwy pola bazy danych - lista pol bazy jest różna w różnych oknach (opcjach). W naszym przykładzie lista pochodzi z bazy Kartotek Lokatorskich z programu czynszowego, dlatego zawiera pola takie jak osiedle czy nr budynku.
oWarunku - lista warunków zależy od typu zadeklarowanego pola z bazy danych.

TYPYpol              

   lightbulbJeśli jest to pole typu:

Data - w warunku oprócz standardowych typu: równa się czy pomiędzy, może znaleźć się także: ten miesiąc, następny rok itp.

Logiczne - w warunku może być użyta formuła TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz)

Znakowe - pole typu znakowego wymaga szczególnego potraktowania, ponieważ podczas podawania treści warunku korzystamy z kilku symboli.

Jeśli chcemy by szukana były wszystkie rekordy, które w danym polu rozpoczynają się na konkretną literę, na przykład A, wtedy użyjemy znaku "%" za tą literą: A%
Jeśli chcemy aby to była 3 litera, wtedy posłużymy się dodatkowo znakami "_". Jeden znak to jedna litera. W przykładzie przedstawionym niżej, literę D poprzedzono 2 takimi. To pozwoliło na otrzymanie odpowiedniego wyniku.

               

BANERprzyklad

FiltrZpaskaN

 

Przedstawione wyżej przykłady pozwolą lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania filtra.

 

FiltrZpaskaN2

Podczas pracy z tabelą przy użyciu filtra, możemy stosować kilka różnych filtrów. Program pamięta wszystkie do chwili opuszczenia okna. Podglądamy je korzystając z AltF4. Jeśli wyłączymy filtrowanie, zniknie znak fajka1, przed formułą, ana ekranie wyświetlone zostaną wszystkie rekordy. Znak x1 służy do zamykani filtra.

Jeśli chcemy zachować ustawienia należy zapisać filtr, aby móc go później otworzyć. Służą do tego celu klocki Zapisz jako... oraz Otwórz.

BANERuwaga

Filtr zapisujemy przed włączeniem go przyciskiem Zastosuj. w oknie w którym tworzymy filtr.

FiltrZpaskaN1

 

Filtrowanie rekordów odbywa się poprzez ustalanie warunków. Podstawą jest użycie słów kluczowych dla grupy warunków:        

AND - i

Kryterium ustalania kilku warunków jednocześnie. Przefiltrowana rekordy muszą spełniać wszystkie warunki jednocześnie.

BANERprzyklad

Chcemy poznać, którzy pracownicy mieszkają w Nowym Targu, na ul. Kopernika. Podajemy warunek

AND

Miasto - Nowy Targ

Ulica - Kopernika

Gdybyśmy podali tylko jeden warunek - ulica Kopernika, wtedy filtr wyszukał by wszystkie rekordy z ulicą kopernika także w innych miastach.

Warunków może być więcej niż dwa. 

OR - lub

Przefiltrowane rekordy będą spełniały przynajmniej jeden z podanych warunków.

BANERprzyklad

Szukamy pracowników z Nowego Targu lub Zakopanego.

OR

Miasto - Nowy Targ

Miasto - Zakopane

 

NOT AND - nie i

Zaprzeczenie warunku i. Gdy użyjemy tego klucza do podanego przykładu dla słowa AND, w rezultacie otrzymamy tabelę, w której znajdą się wszyscy pracownicy, którzy nie mieszkają w Nowym Targu na ul. Kopernika. Mogą mieszkać w NT lecz na innej ulicy lub w innym mieście na każdej ulicy, także Kopernika.

 

NOT OR - nie lub

Zaprzeczenie warunku lub. Gdy użyjemy tego klucza do podanego przykładu dla słowa OR, w rezultacie otrzymamy tabelę, w której rekordy nie spełniają ani jednego warunku.

Następnie tworzymy warunki w obrębie grupy lub/i dodajemy nowe grupy. Strzałki na rzucie ekranu przedstawionego wyżej wskazują, w którym miejscu możemy dokonywać odpowiednich zmian.